INFORMATIONSSPECIFIKATION från Socialstyrelsen, läs mer

Dokumentet bygger på den RIV-specifikation reviderad

TYP AV TOBAK - Anger den typ av tobak som informationen avser KTOV/TV

Snomed CT: − cigarettobak
                   − snustobak

Här finns möjlighet att i framtiden även lägga till andra typer av tobakskonsumt-ion som:

  • vattenpipa

  • pipa

  • tuggtobak

  • elcigarretter

  • övrigt

NYTTJANDEGRAD Anger kategori gällande patientens tobakskonsumtion

- har aldrig nyttjat
- före detta nyttjare sedan < 6 mån
- före detta nyttjare sedan > 6 mån
- nyttjar då och då
- nyttjar dagligen
− har aldrig varit rökare
− före detta cigarrettrökare
− cigarrettrökare med ringa för-brukning (mindre än en cigar-rett per dag)
− dagligrökare
− har aldrig använt snus
− före detta snusare
− använder snus ibland
− använder snus dagligen
− slutade röka för mer än 6 må-nader sedan
− slutade röka för mindre än 6 månader sedan nuvarande mängd

Om patienten brukar tobak anges den uppskattade mängd tobak som konsumeras.

− cigarettförbrukning, styck/dag

− snusförbrukning, dosor/vecka