Ingen prioritet av tobaksundervisning på vårdhögskolorna Analysen visar att cirka en promille av utbildningstiden ägnas specifik tobakskunskap inom grundutbildningen till sjuksköterska i Sverige. 

De första 10 åren – en historik Den här skriften är en inspirations- och kunskapskälla om hur man med hjälp av entusiasm och samarbete kan skapa en plattform för att påverka både nationellt och internationell

Studenter fick lära mer om tobak.  Syftet med projektet var att öka kunskapen och väcka intresset bland sjuksköterskestuderande för sin framtida roll och profession i det tobaksförebyggande arbetet. Genom kunskap om tobakens effekter på individ och samhälle liksom nikotinberoendet och dess behandling, förstå vikten av att integrera tobakspreventiva insatser i sitt framtida omvårdnadsarbete. 

Lyft tobaksfrågan under utbildningen.   Vi vill uppmana alla medstudenter på sjuksköterskeutbildningen till att under utbildningens gång ta upp tobaksfrågor och påverka programledningen att prioritera dessa frågor. Vi är övertygande om att det finns fler blivande sjuksköterskor där ute som anser att tobaksfrågor är ett betydande och stort ansvar för oss sjuksköterskor.

Tobaksprevention ur sjuksköterskans perspektiv Ett råd till alla systrar är att ni dokumenterar ert arbete så att vi tillsammans skriver historia, sprid era dokument till beslutsfattare på ledningsnivå och till politiker samt till alla våra systrar i riket. Lämna era rapporter till Kommunarkivet och vi kan på så vis bli en del av historien.

Uppföljning av behandlingsmetod för tobaksavvänjning Enkäten har besvarats av patienter/klienter som besökt mottagningen under åren 2001 - 2008. Några framträdande resultat är både det direkta resultatet där 65 % blivit rökfri. Styrelsen i Riksföreningen Sjuksköterskor mot Tobak har blivit ombedda att komma och berätta för det globala nätverket av sjuksköterskor om hur sjuksköterskor arbetar med tobaksprevention i Sverige 15th World Conference on Tobacco or Health 2012.      

Reserapport från WCTOH Singapore   Sjuksköterskor mot tobak fick ett samlat och tydligt gehör vid vår presentation av vår verksamhet och applåder vid beskrivningen av internat tobaksavvänjning. Att sjuksköterskor hjälper sjuksköterskor att sluta bruka tobak i form av vistelse på internat syntes vara en världsnyhet och väckte starkt intresse.

Kraftfull lobbying på ICN:s kongress gav resultat!  TCNI:s monter var populär Över 600 personer (i genomsnitt 150/dag) besökte montern och 250 delegater från 57 länder lämnade intresseanmälan om deltagande i nätverket Global Bridges.com/nurses. De som registrerade sig var både centrala representanter för nationella sjuksköterskeförbund till studenter.

Att vidmakthålla livsstilsförändring över tid.   Vi en intervjustudie av vårdpersonalens upplevelse att arbeta med fetma och tobaksberoende. Vi vill uppmana alla medstudenter på sjuksköterskeutbildningen till att under utbildningens gång ta upp tobaksfrågor och påverka programledningen att prioritera dessa frågor. Vi är övertygande om att det finns fler blivande sjuksköterskor där ute som anser att tobaksfrågor är ett betydande och stort ansvar för oss som sjuksköterskor