Tobak är ett hot mot hållbar utveckling

Tobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till hållbar utveckling. Världshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammar detta hot i 2017 års 31 maj-kampanj; Tobacco – a threat to development
Läs mer på Tobaksfakta.
Begreppet hållbar utveckling har tolkats på olika sätt. Det blev känt genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Deras definiton är: "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra generationers möjlighet att tillfredsställa sin behov.